Mae’r telerau ac amodau hyn yn amlinellu’r rheolau a’r rheoliadau ar gyfer defnyddio Gwefan Blasu/Taste.

Mae Blasu/Taste wedi ei leoli yn:

Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydym yn tybio eich bod yn derbyn y telerau ac amodau yma’n llawn.  Peidiwch â pharhau i ddefnyddio gwefan Blasu|Taste os nad ydych yn derbyn yr holl delerau ac amodau a nodir ar y dudalen hon.

Mae’r derminoleg ganlynol yn berthnasol i’r Telerau ac Amodau, y Datganiad Preifatrwydd a’r Hysbysiad Ymwadiad hyn ac unrhyw un neu bob Cytundeb:  Mae “Cleient”, “Chi” ac “Eich” yn cyfeirio atoch chi, sef y sawl sy’n defnyddio’r wefan hon ac yn derbyn telerau ac amodau’r Cwmni. Mae “Y Cwmni”, “Ni ein hunain”, “Ni” ac “Ein”, yn cyfeirio at ein Cwmni. Mae “Parti”, “Partïon”, neu “Ni”, yn cyfeirio at y Cleient a ninnau, neu at y Cleient neu ni ein hunain. Mae pob term yn cyfeirio at y cynnig, y derbyniad a’r ystyriaeth o’r taliad sy’n angenrheidiol i ymgymryd â phroses ein cymorth i’r Cleient yn y modd mwyaf priodol, p’un ai drwy gyfarfodydd ffurfiol am gyfnod penodol, neu mewn unrhyw fodd arall, at y diben penodol o ddiwallu anghenion y Cleient mewn perthynas â darparu gwasanaethau/cynhyrchion datganedig y Cwmni, yn unol ac yn amodol â’r gyfraith gyfredol. Mae unrhyw ddefnydd o’r derminoleg uchod neu eiriau eraill yn yr unigol, lluosog, priflythrennau a/neu ef/hi neu hwy, yn cael ei ystyried yn gyfnewidiol ac felly’n cyfeirio at yr un peth.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis. Drwy ddefnyddio gwefan Blasu|Taste, rydych yn cydsynio i ddefnyddio cwcis yn unol â pholisi preifatrwydd Blasu|Taste.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwefannau rhyngweithiol modern yn defnyddio cwcis i’n galluogi i adfer manylion defnyddwyr ar gyfer pob ymweliad. Defnyddir cwcis mewn rhai rhannau o’n gwefan i alluogi ymarferoldeb yr ardal hon a rhwyddineb ei defnyddio i’r bobl hynny sy’n ymweld. Gall rhai o’n partneriaid cyswllt/hysbysebu ddefnyddio cwcis hefyd. 

Trwydded

Oni nodir yn wahanol, Blasu/Taste a/neu ei drwyddedwyr sydd berchen ar yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer yr holl ddeunydd ar Blasu/Taste. Cedwir pob hawl eiddo deallusol. Gallwch weld a/neu argraffu tudalennau o http://www.blasutaste.co.uk at eich defnydd personol eich hun yn amodol ar gyfyngiadau a osodir yn yr amodau a thelerau hyn.

Ni ddylech:

1.  Ailgyhoeddi defnydd o https://www.tastenortheastwales.org

2.  Werthu, rhentu na is-drwyddedu unrhyw ddefnydd o https://www.tastenortheastwales.org

3.  Atgynhyrchu, dyblygu na chopïo deunydd o https://www.tastenortheastwales.org

4.  Ailddosbarthu cynnwys o Blasu/Taste (oni bai bod cynnwys wedi’i wneud yn benodol i’w ailddosbarthu).

Hypergysylltu â’n Cynnwys

 1. Gall y sefydliadau canlynol gysylltu â’n Gwefan heb gymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw:
  1. Asiantaethau’r Llywodraeth;
  1. Peiriannau chwilio;
  1. Sefydliadau newyddion;
  1. Gall dosbarthwyr cyfeirlyfr ar-lein, pan fyddant yn ein rhestru yn y cyfeiriadur, gysylltu â’n Gwefan yn yr un modd ag y maent yn hypergysylltu â Gwefannau busnesau rhestredig eraill;
  1. Busnesau Achrededig ledled y System, ond rhaid eithrio sefydliadau dielw sy’n deisyfu, canolfannau siopa elusennol, a grwpiau codi arian elusennol rhag hypergysylltu â’n Gwefan.
 2. Gall y sefydliadau hyn gysylltu â’n tudalen gartref, â chyhoeddiadau neu â gwybodaeth arall ar y Wefan os nad yw’r ddolen: (a) yn camarwain mewn unrhyw ffordd; (b) yn awgrymu noddi, cefnogi neu gymeradwyo’r parti cysylltu â’i gynhyrchion neu wasanaethau ar gam; ac (c) ei bod yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.
 3. Efallai y byddwn yn ystyried ac yn cymeradwyo yn ôl ein disgresiwn geisiadau cyswllt eraill gan sefydliadau fel a ganlyn:
  1. ffynonellau gwybodaeth defnyddwyr a/neu fusnes cyfarwydd fel Siambrau Masnach, Cymdeithas Foduro America, AARP ac Undeb y Defnyddwyr;           
  1. safleoedd cymunedol dot.com;
  1. cymdeithasau neu grwpiau eraill sy’n cynrychioli elusennau, gan gynnwys safleoedd elusennau rhoi,
  1. dosbarthwyr cyfeirlyfr ar-lein;
  1. pyrth rhyngrwyd;
  1. cwmnïau cyfrifyddu, y gyfraith ac ymgynghori y mae eu prif gleientiaid yn fusnesau; a
  1. sefydliadau addysgol a chymdeithasau masnach.

Byddwn yn cymeradwyo ceisiadau cyswllt gan y sefydliadau hyn os byddwn yn penderfynu:

(a) na fyddai’r cyswllt yn adlewyrchu’n anffafriol arnom ni na’n busnesau achrededig (er enghraifft, ni chaniateir cysylltu gan gymdeithasau masnach na sefydliadau eraill sy’n cynrychioli mathau o fusnesau a ddrwgdybir yn gynhenid, megis cyfleoedd gweithio gartref);  (b) nad oes gan y sefydliad gofnod anfoddhaol gyda ni; (c) fod y budd i ni o’r gwelededd sy’n gysylltiedig â’r hyperddolen yn gorbwyso absenoldeb; ac (ch) bod y ddolen, yng nghyd-destun gwybodaeth gyffredinol am adnoddau neu fel arall, yn gyson â chynnwys golygyddol mewn cylchlythyr neu gynnyrch tebyg sy’n hyrwyddo cenhadaeth y sefydliad.  

Gall y sefydliadau hyn gysylltu â’n tudalen gartref, â chyhoeddiadau neu â gwybodaeth arall ar y Wefan os nad yw’r ddolen: (a) yn camarwain mewn unrhyw ffordd; (b) yn awgrymu noddi, cefnogi neu gymeradwyo’r parti cysylltu a’i gynhyrchion neu wasanaethau ar gam; ac (c) ei bod yn cyd-fynd â chyd-destun gwefan y parti cysylltu.

Os yw eich sefydliad chi ymhlith y rhai a restrwyd ym mharagraff 2 uchod, ac os oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu â’n gwefan, rhaid i chi roi gwybod i ni drwy anfon e-bost at taste.blas@gmail.com.

Cofiwch roi eich enw, enw’ch sefydliad, eich manylion cyswllt (megis rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost) yn ogystal ag URL eich gwefan, rhestr o unrhyw URLau ydych chi’n bwriadu cysylltu ohonynt i’n gwefan, a rhestr o’r URLau ar ein gwefan yr hoffech gysylltu â hwy. Caniatewch 2-3 wythnos am ymateb.

Gall sefydliadau cymeradwy hypergysylltu â’n gwefan fel a ganlyn:

1.  Trwy ddefnyddio ein henw corfforaethol; neu

2.  Trwy ddefnyddio’r Canfodydd Adnodd Unffurf (cyfeiriad gwe/URL) yr ydych yn cysylltu ag o: neu  

3.  Trwy ddefnyddio unrhyw ddisgrifiad arall o’n Gwefan neu ddeunydd a gysylltir â hi  sydd yn gwneud synnwyr yng nghyd-destun a fformat cynnwys gwefan y parti sy’n cysylltu.

Ni chaniateir defnyddio logo Blasu/Taste nag unrhyw waith celf arall ar gyfer cysylltu heb gytundeb trwydded nod masnach. 

Iframes

Heb gymeradwyaeth ymlaen llaw a chaniatâd ysgrifenedig penodol, ni chewch greu fframiau o amgylch ein tudalennau Gwe na defnyddio technegau eraill sy’n newid cyflwyniad gweledol neu ymddangosiad ein Gwefan mewn unrhyw ffordd.

Cadw Hawliau

Rydym yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg ac yn ôl ei disgresiwn llwyr i ofyn i chi gael gwared ar bob dolen neu unrhyw ddolen benodol i’n Gwefan. Rydych yn cytuno i gael gwared ar yr holl ddolenni i’n Gwefan ar unwaith ar gais o’r fath. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ddiwygio’r telerau ac amodau hyn a’u polisi cysylltu ar unrhyw adeg. Trwy barhau i gysylltu â’n Gwefan, rydych yn cytuno i fod yn rhwym i’r telerau ac amodau cysylltu hyn ac i gadw atynt.

Cael gwared o ddolenni o’n Gwefan

Os bydd unrhyw ddolen ar ein Gwefan neu unrhyw wefan gysylltiedig yn annerbyniol am unrhyw reswm, gallwch gysylltu â ni ynglŷn â hyn. Byddwn yn ystyried unrhyw gais i gael gwared ar ddolen ond ni fydd arnom unrhyw reidrwydd i wneud hyn nac i ymateb yn uniongyrchol i chi.

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon, nid ydym yn gwarantu ei bod yn gyflawn nac yn gywir; nid ydym ychwaith yn ymrwymo i sicrhau bod y wefan yn parhau i fod ar gael neu fod y deunydd ar y wefan yn cael ei ddiweddaru. 

Atebolrwydd Cynnwys

Ni fydd gennym gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw gynnwys sy’n ymddangos ar eich Gwefan. Rydych yn cytuno i’n hindemnio a’n hamddiffyn yn erbyn pob hawliad sy’n codi o’ch Gwefan neu sy’n seiliedig arni. Ni chaiff dolen(nau) ymddangos ar unrhyw dudalen ar eich Gwefan nac o fewn unrhyw gyd-destun sydd â chynnwys neu ddeunyddiau y gellir eu dehongli fel rhai enllibus, anweddus neu droseddol, neu sydd yn amharu ar, neu fel arall yn torri, neu’n annog amharu neu dorri hawliau unrhyw drydydd parti.

Ymwadiad

I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith gymwysadwy, rydym yn eithrio’r holl sylwadau, gwarantau ac amodau sy’n ymwneud â’n gwefan a defnyddio’r wefan hon ( gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw warantau a awgrymir gan y gyfraith mewn perthynas ag ansawdd boddhaol, addasrwydd at y diben a/neu’r defnydd o ofal a sgil rhesymol). Ni fydd unrhyw beth yn yr ymwadiad hwn yn:             

 1. cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu’ch atebolrwydd chi am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o esgeulustod;
 2. cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu’ch atebolrwydd chi am dwyll neu gamliwio twyllodrus;
 3. cyfyngu unrhyw un o’n rhwymedigaethau ni neu’ch rhwymedigaethau chi mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol; neu’n
 4. eithrio unrhyw un o’n rhwymedigaethau ni neu’ch rhwymedigaethau chi na chaniateir eu heithrio o dan y gyfraith gymwysadwy.

Mae’r cyfyngiadau ac eithriadau atebolrwydd a nodir yn yr Adran hon ac mewn mannau eraill yn yr ymwadiad hwn: (a) yn amodol i’r paragraff blaenorol; a (b) yn llywodraethu pob rhwymedigaeth sy’n codi o dan yr ymwadiad neu mewn perthynas â phwnc yr ymwadiad hwn, gan gynnwys rhwymedigaethau sy’n codi mewn contract, mewn camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu am dorri dyletswydd statudol.          

I’r graddau y darperir y wefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar y wefan yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw natur. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch unrhyw un o’n telerau, cysylltwch â ni. 

Comments are closed.