“Roeddwn i fod i ymddeol eleni ond doeddwn i ddim yn medru gwneud fy hun i’w wneud o. Dydw i ddim eisiau siomi’r rhai bregus yn fy nghymuned.”

Gwnaeth Mick White ychwanegu 40 o gwsmeriaid newydd i’r rownd laeth yn ystod y cyfnod clo Coronafeirws, ac mae pob un ohonyn nhw wedi aros gyda fo. 

Fe wnaeth o a’i wraig Vicky gamu ymlaen i gynorthwyo pan ddechreuodd yr archfarchnadoedd fynd yn brin o gyflenwadau hanfodol ar ddechrau’r pandemig, ac ni wnaiff cymunedau gwledig Sir Ddinbych a Sir y Fflint anghofio hynny.   

Roedd Mick wedi bwriadu rhoi ei draed i fyny ar ôl bron i 50 mlynedd yn danfon llefrith a wyau i bobl Llanferres, Gwernymynydd, Maeshafn, Llanarmon yn Iâl a’r ardaloedd amgylchynol. 

Er ei fod yn 70 oed yn awr, mae’r tad i ddau o Wakefield yn wreiddiol, yn bwriadu cario ymlaen gyhyd ag y bo angen.   

Dyma Mick i esbonio pam: “Pan wnaeth yr archfarchnadoedd ddechrau mynd yn brin o lefrith a wyau, dyna pryd wnaeth y ffôn ddechrau canu ac roedd llawer o alw gan gwsmeriaid newydd. 

“Roedd gennym ni tua 190 o bobl ar ein rownd ar ddechrau hyn, ac mae’n nes at 230 nawr. Dydyn nhw ddim yn cael llefrith a wyau bob diwrnod – byddai’n amhosibl mynd rownd pawb – ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael rhai yn ystod yr wythnos. 

“Roedd llawer o’r pryder o du trigolion hŷn a oedd yn ofni mynd allan ac mewn panig pan oedd y siopau’n wag, felly rydw i’n falch fy mod i wedi medru eu cefnogi nhw. 

“Roeddwn i’n disgwyl i bethau ddistewi unwaith i bethau ddechrau agor eto, ond maen nhw i gyd wedi aros efo ni ac wedi croesawu’r ffordd newydd yma o siopa’n lleol, sy’n wych i’w weld. 

“Dydyn ni ddim wedi colli’r un cwsmer.”

Gyda dau ŵyr ifanc, un flaenoriaeth sydd gan y pensiynwr sy’n cefnogi clwb peldroed Lerpwl yn y misoedd i ddod – bod yno ar gyfer yr henoed yn ei gymuned.

“Does yna ddim arwydd fy mod i’r arafu,” meddai Mick.

“Roeddwn i’n mynd i ymddeol eleni ond gyda hyn i gyd yn digwydd fedra i ddim siomi’r hen bobl. 

“Rydym ni wedi derbyn gymaint ag y medrwn ac rydym ni’n edrych ar y sefyllfa o ddydd i ddydd. Petai unrhyw un o’r ddau ohonom ni’n mynd yn sâl byddai’r busnes yn cau dros nos, felly rydym ni’n cario ’mlaen mor ddiogel ag y bo modd ac yn edrych ar ein holau ein hunain, yn ogystal â’n cwsmeriaid ffyddlon. 

“Rydym ni’n diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth ac fe fyddwn ni yma iddyn nhw bob amser.”

Canmolwyd agwedd anhygoel a gofalgar Mick gan drefnwyr Blas Gogledd Ddwyrain Cymru, sy’n cael ei gynnal yn rhithiol eleni oherwydd y pandemig COVID-19.

Cewch ddysgu rhagor yma: www.tastenortheastwales.org