Roedd troi ei golygon at ddanfoniadau cartref yr union beth oedd ei angen ar berchennog cwmni gwirodydd wedi’u gwneud gyda ffrwythau cartref yn ystod y cyfnod clo Coronafeirws.

Gorfodwyd Katharine Wilding, sylfaenydd a chyfarwyddwr Angel Feathers wedi’i leoli ym Moel Famau, Sir Ddinbych, i ailfeddwl am ei strategaeth busnes pan ddaeth cyfyngiadau COVID-19 ledled y wlad ym mis Mawrth.  

Hyd at hynny roedd hi wedi cyflenwi tafarndai, bwytai a siopau lleol, ond pan wnaethon nhw gau gwnaeth y gwerthiannau leihau dros nos.  

Gwnaeth Katharine gais am drwydded ar-lein ar unwaith – ond bu’n broses araf oherwydd y pandemig – a manteisio ar y cyfle i ailfrandio’r cwmni.   

Mae gwerthiant y fodca a’r jin wedi cynyddu’n aruthrol ers hynny, yn ogystal â faint o ffrwythau mae hi wedi’u cynhyrchu. Bydd Katharine yn parhau gyda’r danfoniadau i gartrefi gan ei fod yn wasanaeth sy’n bobologaidd gyda thrigolion ledled y rhanbarth.  

“Roeddwn i’n cynhyrchu ar gyfer cyfanwerthwyr yn unig ond, fel yn achos busnesau eraill rydw i wedi sgwrsio gyda hwn, gwnaeth y Coronafeirws fy ngyrru i newid y ffordd rydw i’n gweithredu er mwyn cadw’r busnes i fynd,” meddai.   

“Roeddwn i’n gwerthu’r hyn roeddwn i wedi’i wneud a ddim yn cael y cyfle i gynyddu fy stoc, felly fe wnes i gymryd mantais o hynny trwy wneud mwy ar gyfer yr adeg priodol.”

“Mae hynny wedi talu ar ei ganfed oherwydd fod y galw’n uchel, ac mae’r tywydd cynhesach yn chwarae rhan yn hynny. Byddai’r tywydd poeth a gawsom ni yn y Gwanwyn wedi bod yn berffaith i ni  – fe wnaethon ni golli llawer o werthiannau yr adeg hynny – ond mae pethau’n gwella’n ara deg, ac danfon nwyddau i gartrefi yn parhau i chwarae rhan fawr yn hynny.”  

Ni ddefnyddir unrhyw beiriannau na thechnoleg wrth wneud gwirodydd Angel Feathers, sy’n cynnwys blas riwbob, afal, mafonfwyaren, mwyar duon a nawr, am y tro cyntaf… chuckleberry.

Mae Katharine yn gwneud y cyfan â llaw, ac roedd yn llafur cariad eleni oherwydd swm enfawr y ffrwythau wedi’u tyfu ar y safle.   

“Dwn i ddim ai’r tywydd oedd yn gyfrifol, ond fe gefais i ddwbl y riwbob a mafonfwyar eleni,” meddai.  

“Mae’r chuckleberry wedi bod yn boblogaidd oherwydd fod pobl yn chwilfrydig yn ei gylch, ac rydw i wedi gweld cynnydd yn y gwerthiant ar draws yr holl gynnyrch, sydd wedi rhoi tawelwch meddwl i mi.”   

Ychwanegodd Katharine: “O gofio’r ansicrwydd ynghylch ail don y Coronafeirws neu gyflwyno rhagor o gyfyngiadau symud llymach mae’r ochr danfon nwyddau i gartrefi yn mynd i fod yn hanfodol bwysig.  

“Rydw i’n falch fod popeth yn ei le yn awr er mwyn i mi barhau i gyflenwi petai sefyllfa debyg eto yn y dyfodol.”  

Mae’r ail ddigwyddiad blynyddol Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru/Taste North East Wales yn cael ei gynnal yn rhithiol eleni wedi i’r trefnwyr, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, benderfynu cynnal dathliad ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr. 

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Os hoffech gael gwybod mwy am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol @taste_blasu neu anfon neges e-bost i taste.blas@gmail.com.  Mae croeso i chi edrych ar y wefan hefyd: www.tastenortheastwales.org.   

Edrychwch ar www.angelfeathers.co.uk a dilyn @realfruitspirit ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod y diweddaraf gan Angel Feathers.