Mae’r ffordd mae pobl yn siopa am fwyd a diod wedi newid am byth yn dilyn digwyddiadau 2020

Ac mae Wayne Siddall, perchennog Dee Valley Produce yn Llangollen, yn gobeithio y bydd mwy o gwsmeriaid yn parhau’n ffyddlon i’w busnesau lleol a gamodd ymlaen i gefnogi eu cymunedau yn ystod y pandemig Coronafeirws.  

Gyda chefnogaeth Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru – sy’n cael ei gynnal ar-lein yr hydref hwn oherwydd Covid-19 – mae defnyddwyr yn cael eu hannog i ddal ati i brynu gan gynhyrchwyr annibynnol ac artisan ar draws y rhanbarth yn hytrach na rhuthro’n ôl i’r archfarchnadoedd.  

Mae Wayne yn siomedig fod nifer y danfoniadau i gartrefi wedi lleihau ers yr ymchwydd dechreuol ym mis Mawrth, ond mae’n ddiolchgar iawn i’r rhai sydd wedi dal ati i gefnogi’r busnes yn Sir Ddinbych, a agorodd yn 2007.

“Rydym ni wedi bod yma yn Llangollen am 13 o flynyddoedd ond erioed wedi cael profiad fel hyn o’r blaen,” medai Wayne, sy’n gweithredu’r cwmni cyfanwerthu a manwerthu gyda’i bartner, Samantha.  

“Rydym ni’n defnyddio gymaint o gynhyrchwyr lleol ag y medrwn a, fel nhw, fe welson ni gynnydd mawr yn nifer y danfoniadu i gartrefi yn ystod y cyfnod clo cyntaf, tra gwnaeth ochr lletygarwch a thafarndai’r busnes gau’n gyfangwbl.  

“Ar un adeg roeddem ni’n gweithio o 7am tan  9pm ac yn danfon 60 archeb y diwrnod, a gan ein bod ni’n pecynnu beth bynnag roedd pobl yn ofyn amdano yn hytrach na bocsys gyda chynnyrch penodol ynddynt, roedd yn cymryd llawer o amser.”  

Ychwanegodd: “Ond dydi pethau ddim fel yna nawr. Rhai dyddiau mae gennym ni lai na 10 bocs i’w danfon, sy’n siomedig iawn.  

“Yn sicr mi fyddwn i’n annog pobl i ddal ati i brynu gan gwmnïau lleol oherwydd ein bod ni wirioneddol angen hynny, yn enwedig yn y cyfnod cyn y Nadolig ac i mewn i 2021.  

“Mae rhai o’r archebion gan gartrefi a gawsom ni yn ystod y cyfnod clo cyntaf wedi aros gyda ni ond nid oes llawer o rai newydd, felly mae’r busnes wedi gostwng tua 50%, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo ‘atal’ yma yng Nghymru.  

“Gwnaeth llawer o bobl newid y ffordd roedden nhw’n ymdrin â bwyd a diod a’u siopa wythnosol ac maen nhw wedi glynu at hynny, tra bo eraill wedi mynd ar ras yn ôl i’r archfarchnadoedd mawr.  

“I’r rhai sydd wedi aros gyda ni rydym ni’n gwerthfawrogi hynny a diolch yn fawr iawn i chi – mae pawb ohonom ni angen mynd trwy hyn a gobeithio y bydd mwy o gwsmeriaid yn ystyried prynu’n lleol ar adeg hanfodol bwysig i’r holl ddiwydiannau.  

Mae’r ail ddigwyddiad blynyddol Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru/Taste North East Wales yn cael ei gynnal yn rhithiol eleni wedi i’r trefnwyr, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, benderfynu cynnal dathliad ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr.   

Derbyniodd y prosiect hwn gyllid gan Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Dywedodd y cydlynwyr Robyn Lovelock a Jane Clough fod siopa’n lleol a chefnogi busnesu lleol mor bwysig am gymaint o resymau.   

“Yn gyntaf, rydym ni’n cadw’n trefi a’n cymunedau’n fywiog,” meddai Robyn.

“Mae siopau bach annibynnol yn rhoi profiad siopa gwych ac yn cadw ein cymunedau’n fyw. Yn ystod amseroedd gwell mae’n gyfle i gyfarfod â ffrindiau a chymdogion a datblygu perthynas gyda’r bobl rydym ni’n prynu ein bwyd ganddyn nhw.”  

Ychwanegodd Jane: “Bydd perchnogion siopau a chynhyrchwyr llwyddiannus yn prynu gwasanaethau gan grefftwyr lleol ac mae’r arian yn cylchredeg mewn modd cynaliadwy.  

“Mae bwyd a diod wedi’i gynhyrchu’n lleol yn wych ar gyfer cynaliadwyedd amgylcheddol a diogeledd bwyd. Mae lleihau milltiroedd bwyd yn rhan fawr o leihau ein hôl-troed carbon ac mae Covid-19 wedi dangos pa mor fregus y gall cadwyni bwyd fod pan fo bwydydd yn teithio pellteroedd maith.  

“Pan rydym ni’n prynu’n lleol yn uniongyrchol gan y cynhyrchydd rydym ni’n gwybod sut a lle mae’n cael ei gynhyrchu ac mae hynny’n creu hyder mawr. Mae cynhyrchu a bwyta ac yfed y cynnyrch yn lleol yn rhoi cymaint o fanteision cadarnhaol.”  

Os hoffech gael gwybod mwy am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol @taste_blasu neu anfon neges e-bost i taste.blas@gmail.com.  Mae croeso i chi edrych ar y wefan hefyd: www.tastenortheastwales.org

Ewch i www.facebook.com/deevalleyproduceltd neu anfon neges e-bost i deevalleyproduce@gmail.com os hoffech gael gwybod rhagor am Dee Valley Produce.