Mae’r cyfnod clo Coronafeirws, tywydd braf y Gwanwyn a Hydref cynnes wedi arwain at lawer o bobl yn rhoi cynnig ar chwaraeon a gweithgareddau newydd sy’n rhoi hwb i’r adrenalin.

Gwnaeth hynny yn ei dro hybu cefnogi lleoliadau a chyrchfannau lleol sy’n cyfuno bwyd a diod gyda manteision yr awyr agored.  

Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru’n cael ei gynnal yn rhithiol eleni oherwydd pandemig COVID-19 ond mae cadw pellter cymdeithasol yn llai o broblem i’r busnesau hynny sy’n elwa o harddwch eu hamgylchedd.  

Un o’r rhain yw One Planet Adventure, y caffi, siop a chanolfan beicio mynydd yng nghoedwig Llandegla.  

Mae’r gyfres o lwybrau cerdded a beicio – sy’n denu ymwelwyr o bob rhan o’r Deyrnas Unedig – wedi parhau i fod yn brysur trwy gydol yr haf, er fod y cyfarwyddwr Jim Gaffney’n dweud eu bod wedi wynebu heriau ac wedi’u gorfodi i gau am sawl mis.  

Maen nhw wedi cyflwyno digwyddiadau newydd – yn cynnwys barbeciws rheolaidd yn defnyddio cynnyrch lleol – fel bo pobl yn parhau i fedru mwynhau pryd blasus a chymdeithasu’n ddiogel ar ôl eu hymarfer corff.  

“Mae pethau’n mynd yn ôl i normal yn raddol, ond fe gawsom ni’n gorfodi i gau am dri mis a methu tywydd bendigedig y Gwanwyn,” meddai Jim.

“Rydym ni wedi cynyddu’r gwagle y tu allan, newid cynllun gosod y maes parcio ac rydym ni’n dechrau meddwl yn y tymor hir ynghylch sut i symud ymlaen yn dilyn Coronafeirws.  

“Gwnaeth busnes wella, yn enwedig ym mis Awst, ond wrth gwrs mae’n rhaid i ni barhau i ganolbwyntio oherwydd y bydd ein llwyddiant y gaeaf hwn yn dibynnu ar y tywydd.”  

Ychwanegodd: “Un elfen gadarnhaol yw nifer yr ymwelwyr am y tro cyntaf, y bobl hynny ddechreuiodd seiclo yn ystod cyfnod clo’r gwanwyn ac sydd am barhau i fod yn egnïol.  

“Gan fod y caffi yn parhau ar gau rydym ni’n cynnig bwyd pryd ar glud a barbeciws rheolaidd gyda chig ardderchog gan ein cigydd lleol, felly maen nhw’n medru aros a chael rhywbeth i’w fwyta gyda ni, un ai ar y decin, y meinciau picnic neu dan y to pabell, gyda mesurau pellter cymdeithasol yn weithredol – sydd wedi bod yn boblogaidd iawn.”

Dywedodd Colleen Tou, perchennog Honey’s Riverside Bakery and Cafe yng Nghaergwrle, ger Wrecsam, ei bod hi wedi gweld mwy o bobl yn cyfuno ymweld â’i busnes hi a chymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon ers diwedd y cyfnod clo.  

“Mae’r afon yma ac ers mis Gorffennaf mae llawer o feicwyr a phobl wedi  ymweld â ni cyn ac ar ôl cymryd rhan mewn chwaraeon dŵr a cheufadu yn llyn yr Hôb a Park in the Past – mae wedi bod yn fwrlwm o weithgarwch,” meddai Colleen.

“Fe wnaethom ni gau am bythefnos ar ddechrau cyfnod clo’r Gwanwyn ond rydym ni wedi bod yn brysur iawn yn ystod yr wythnosau diwethaf gyda phobl yn dod yma ac yn danfon nwyddau i gartrefi pobl. Mae te prynhawn wedi bod yn arbennig o boblogaidd ac mae ein holl gynnyrch yn gynnyrch cartref, ac yn cael ei werthfawrogi’n fwy ar ôl ymarfer corff caled.”  

Trefnir Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru gan Fwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.  

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Dywedodd Donna Hughes, Swyddog Partneriaethau Busnes Cadwyn Clwyd, fod yr heulwen dechreuol a’r tywydd poeth wedi darparu dihangfa o wythnosau cyntaf Coronafeirws yn y Deyrnas Unedig a groesawyd yn fawr iawn.  

“Roedd bod yn gaeth i’w cartref gyda fawr ddim dewisiadau ac eithrio ymarfer a rhoi cynnig ar ddiddordebau newydd wedi arwain at lawer o bobl yn y rhanbarth yn rhedeg, cerdded, beicio a mentro ar weithgareddau awyr agored eraill,” meddai Donna.  

“Gwnaeth ein busnesau lleol wneud y mwyaf o hynny, a chyplysu eu gwasanaethau gyda’r ymchwydd yn y galw am fwyd a diod yn yr awyr agored.   

“Mae’n wych gweld fod hynny wedi parhau pan wnaeth caffis, tafarndai, bwytai a busnesau lletygarwch ailagor ym mis Gorffennaf, a gobeithiwn y bydd yn dal ati yn ystod y misoedd nesaf i mewn i dymor y gaeaf, a thrwy gyfnodau clo eraill o bosibl, fel bo cyfyngiadau teithio’n caniatáu.”   

Os hoffech gael gwybod mwy am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol @taste_blasu neu anfon neges e-bost i taste.blas@gmail.com.  Mae croeso i chi edrych ar y wefan hefyd: www.tastenortheastwales.org

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Cadwyn Clwyd, anfonwch neges e-bost i admin@cadwynclwyd.co.uk, ffoniwch 01490 340500 neu ewch i’r wefan: www.cadwynclwyd.co.uk