Mae ffyddlondeb cwsmeriaid selog wedi helpu llawer o fusnesau lleol trwy’r pandemig Coronafeirws.

Yn eu plith mae Canolfan Grefftau Afonwen a’i fwyty poblogaidd, Edenshine, wedi’i leoli ger Caerwys yn Sir y Fflint.   

Gorfodwyd y perchnogion Janet Monshin Dallolio ac Adrian Dallolio i gau’r atyniad ym mis Mawrth am y tro cyntaf mewn mwy na 28 o flynyddoedd mewn busnes.  

Roedd yn gyfnod heriol, ond gwnaeth y pâr – y ddau ohonyn nhw’n gogyddion/pobwyr dawnus – ehangu eu gwasanaeth pryd ar glud a danfon prydau wedi rhewi neu eu hoeri i gartrefi pobl ar ôl eu paratoi’n ffres ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch lleol.  

“Fe wnaethom ni greu amrediad eang o brydau bwyd o wahanol quiches i basteiod stêc a chwrw, pasteiod bwthyn a llawer mwy,” meddai Janet.

“Fe gawson nhw dderbyniad da, ac roedd y galw’n uchel, yn enwedig ymhlith y cwsmeriaid hŷn a oedd yn arfer dod yma’n rheolaidd ond wedi’u gorfodi i hunan ynysu yn ystod y cyfyngiadau symud Coronafeirws.  

“Roeddem ni wedi cynyddu hyn cyn i’r pandemig fod ar ei anterth i weld a oedd digon o ddiddordeb, felly fe wnaeth llawer ohonyn nhw brynu cyflenwad ac roeddem ni’n danfon i’n cymuned, yn enwedig cartrefi yn ardaloedd Aberchwiler, Bodfari a Threfnant; roedd pobl eraill yn dod yma i gasglu eu harcheb ar ôl talu ymlaen llaw dros y ffôn.”  

Wrth i’r wythnosau fynd heibio penderfynodd y tîm yn Edenshine gynhyrchu detholiad ehangach o brydau bwyd.  

“Fe wnaethom ni ehangu’r dewis eto, fel na fyddai pobl yn diflasu ar fwyta’r un bwyd bob dydd,” meddai Janet.

“Roeddem ni’n cynnig seigiau cyri, chilli melys a salad corgimwch – yn ogystal â danteithion melys – roedd yn rhoi rhywbeth gwahanol, seibiant o’r arferol, ac yn gwneud bywyd yn llawer haws.”  

Ychwanegodd: “Fe wnaeth y cyfnod clo roi cyfle i ni wneud gwelliannau i’r adeilad hefyd, na fyddai wedi bod yn bosibl yn arferol.  

“Cafodd y gegin ei hailwampio’n llwyr fel bod mwy o le i’r staff weithio’n ddiogel ac fe wnaethom ni adeiladu ardal gysgodol y tu allan i sicrhau medru cadw pellter cymdeithasol.”  

Pan ailagorodd y ganolfan ym mis Gorffennaf gwnaeth y cwsmeriaid rheolaidd heidio’n ôl, ynghyd â wynebau newydd.  

“Rydym i’n ffodus fod gennym ni bobl sy’n ymweld â ni’n rheolaidd, ac mae eu cefnogaeth yn rhywbeth rydym ni’n ei werthfawrogi’n fawr,” meddai Janet.

“Rydym ni wedi gwneud llawer o waith y tu ôl i’r llenni am ein bod ni eisiau iddyn nhw deimlo’n hyderus – eu hiechyd a’u diogelwch nhw, ac iechyd a diogelwch ein staff, yw ein prif flaenoriaeth.  

“Nawr mae dwsin o fyrddau yn y bwyty a sgriniau wedi’u gosod rhyngddynt, ynghyd ag arferion glanhau trwyadl, sy’n rhoi tawelwch meddwl i ymwelwyr.  

“Mae hynny wedi gweithio’n dda. Mae’r cwsmeriaid wedi rhoi adborth gwych i ni. Maen nhw wedi ein cefnogi ni trwy gydol hyn ac rwy’n gobeithio y bydd hynny’n wir i fusesau lleol eraill o gofio’r ansicrwydd mae pawb yn ei wynebu ym misoedd y gaeaf. Bydd arnom ni angen y gefnogaeth honno’n fwy nag erioed yn y dyfodol.”  

Mae’r ail ddigwyddiad blynyddol Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru/Taste North East Wales yn cael ei gynnal yn rhithiol eleni wedi i’r trefnwyr, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, benderfynu cynnal dathliad ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr. 

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Os hoffech gael gwybod mwy am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol @taste_blasu neu anfon neges e-bost i taste.blas@gmail.com.  Mae croeso i chi edrych ar y wefan hefyd: www.tastenortheastwales.org

Edrychwch ar www.afonwen.co.uk i gael gwybod mwy am Ganolfan Grefftau Afonwen, neu eu dilyn ar Trydar @janetdallolio.