Mae cwmnïau lletygarwch a darparwyr llety wedi gwneud newidiadau arwyddocaol i’w lleoliadau er mwyn ceisio adfer y busnes a gollwyd yn ystod y cyfnodau clo Coronafeirws.

Mae gwestai, llety gwely a brecwast, caffis, tafarndai a bwytai’r rhanbarth wedi wynebu amser echrydus ers dechrau’r pandemig COVID-19.

Ailagorodd llawer gyda mesurau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol llym yn eu lle, tra bo eraill wedi arallgyfeirio i sicrhau eu bod yn goroesi ac yn ffynnu wrth ddynesu at 2021.  

Yn eu plith mae bar a bwyty’r Three Eagles yn Llangollen, sy’n bwriadu dathlu’r Nadolig yn gynnar eleni.  

Gwrandawodd Adam Gaunt Evans, y cogydd a chyfarwyddwr gweithrediadau, ar adborth ei gwsmeriaid ac mae wedi ailfrandio fel lleoliad mwy ymlaciol, sy’n gweini ffefrynnau artisan a danteithion Nadoligaidd fel byrgyr nodweddiadol y Tri Twrci.  

“Gwnaeth ein cwsmeriaid ddweud eu dweud, ac fe wnaethom ni ymateb gyda bwydlen newydd gyffrous, sy’n cael ei gweini trwy’r dydd, bob dydd,” meddai Adam.

“Roedd y bwcio’n brysu, ac fe wnaeth cynllun y Llywodraeth Bwyta Allan i Helpu Busnesau ddenu cwsmeriaid i mewn ganol yr wythnos trwy gydol yr haf, fel y gwnaeth ein bwydlen i blant.” 

Wrth edrych tuag at y dyfodol mae’r Three Eagles yn parhau’n hyderus y bydd yn dal i lwyddo, diolch i ganolbwyntio ar wasanaeth rhagorol i’r cwsmer, naws y lle ac adloniant a adlewyrchir gan yr ardal Gwefr y Gaeaf, dan do ac wedi’i wresogi yn ardal y cwrt, ar gyfer yfed a bwyta.   

“Rydym ni’n well nag erioed o’r blaen,” ychwanegodd Adam, sydd hefyd yn dathlu fod y Three Eagles wedi’i gydnabod fel enillydd gwobr Dewis y Teithwyr TripAdvisor 2020, sy’n ei roi ymhlith y 10% uchaf o ran bwytai ledled y byd.   

“Ac yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn canolbwyntio ar helpu cwsmeriaid i fynd trwy’r cyfnod ansicr hwn.”  

Mae Catherine Parton, perchennog llety gwely a brecwast yr Old Rectory a bwthyn gwyliau Cedar Tree yng Nghlocaenog, ger Rhuthun, wedi addasu’r gwasanaethau a ddarperir hefyd i sicrhau dyfodol y busnes.   

Roedd canslo Rali GB Cymru – a ddylai fod wedi’i gynnal fis diwethaf ac a oedd yn cynnwys cymal trwy goedwig Clocaenog ac yn Llyn Brenig a Llyn Alwen – yn golled fawr, ond mae’n mynnu y byddant yn parhau i adfer o’r sefyllfa a symud ymlaen.  

“Dydyn ni erioed wedi profi unrhyw beth fel hyn yn y 10 mlynedd rydym ni wedi bod mewn busnes,” meddai Catherine.

“Gwnaeth y rhan fwyaf o bobl ganslo ar unwaith pan ddechreuodd y cyfnod clo ym mis Mawrth, ond fe wnaethom ni lwyddo i ddal i fynd trwy gael rhai gweithwyr allweddol yn aros yn y gwely a brecwast, ac roedd y bwthyn gwyliau wedi’i logi’n llwyr yn ystod yr haf.  

“Mae’r rali’n boblogaidd ac mae coedwig Clocaenog yn lleoliad allweddol i’r ras, felly roedd colli’r busnes hwnnw’n anodd, ond rydym ni’n gobeithio denu ymwelwyr newydd tuag at adeg y Nadolig.”  

Ychwanegodd: “Yr agwedd gadarnhaol yw ein bod ni ar agor ac mae hynny yn ei dro yn cael effaith ar y gadwyn gyflenwi gan ein bod ni’n defnyddio cynnyrch lleol ar gyfer ein brecwastau.  

“Daw’r bacwn a’r selsig gan ein cigydd lleol, mae’r coffi gan gwmni Owen & Edwards yn Rhuthun, mae’r wyau o fanddaliad yn y pentref a’r bara o Bopty’r Eryr yn Rhuthun.   

“Rydym ni’n defnyddio llawer o gynhyrchwyr lleol ac roedd y ffaith ein bod ni ar gau yn cael           sgîl-effaith arnyn nhw.  

“Wrth i ni i gyd edrych i’r dyfodol a chyflwyno ffyrdd newydd o weithio a chadw pellter cymdeithasol, gall cwmnïau lleol a darparwyr llety a lletygarwch yng ngogledd ddwyrain Cymru ddod trwy hyn gyda’i gilydd.”  

Mae Robyn Lovelock, Cydlynydd Prosiect Blasu ac Ysgrifennydd Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, yn cytuno.   

“Roedd yn hanfodol fod ein lleoliadau llety a lletygarwch lleol yn ailagor – er mwyn iddyn nhw oroesi ac er mwyn ein ffermwyr a’n cynhyrchwyr lleol sy’n dibynnu arnyn nhw i brynu eu cynnyrch,” meddai.

“Roedd natur y diwydiant yn golygu ei fod yn mynd i fod yn un o’r rhai a effeithiwyd fwyaf – ac ni allai’r amseru fod wedi bod yn waeth nag yn y Gwanwyn – ond cafwyd llawer o gefnogaeth i’r busnesau lleol hyn, yn enwedig gan gwsmeriaid lleol, ac rydym ni’n gobeithio y bydd hyn yn parhau dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad blynyddol Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru/Taste North East Wales yn rhithiol eleni wedi i’r trefnwyr, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, benderfynu cynnal dathliad ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr. 

Derbyniodd y prosiect hwn gyllid gan Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Os hoffech gael gwybod mwy am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, dilynwch nhw ar y cyfryngau cymdeithasol @taste_blasu neu anfon neges e-bost i taste.blas@gmail.com.  Mae croeso i chi edrych ar y wefan hefyd: www.tastenortheastwales.org.  

Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru wedi uno gyda busnesau lleol i recordio cyfres o ffilmiau byrion i hyrwyddo bwyd, diod a lletygarwch gorau’r rhanbarth. Gwyliwch y ffilmiau yma ar YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnYDulvwaKJST5tLWZEFdpg