Gyda diolch o galon i’n noddwyr …

Mae angen cryn dipyn o drefnu ar raglen digwyddiadau fel Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn enwedig pan mae popeth yn newydd, a phan mae angen gwefan, brandio, systemau…

Felly, roedd cael cefnogaeth gan bartneriaid y sector cyhoeddus a busnesau di-ail yn beth gwych i ni. Maent wedi cymryd siawns ar rywbeth hollol newydd ac wedi rhoi eu harian a chysylltu eu henwau gyda Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru.    

Hoffem ddiolch i’r canlynol ….

Compass Financial

Mae gan Compass Financial, sydd wedi’i leoli yn nhref farchnad Rhuthun, dros 100 mlynedd ar y cyd o brofiad yn y diwydiant gwasanaethau ariannol. Maent yn cynnig gwasanaeth cynllunio ariannol proffesiynol a phersonol iawn i gleientiaid, gan gynnwys gosod nodau ariannol, cynllunio at ymddeol, buddsoddi a rheoli cyfoeth, cynilion, cynllunio treth etifeddiant a chefnogaeth i reoli cyllid personol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr a’r Pennaeth, Adam Stubbings: ‘Rwyf mor falch o fod yn gweithio gyda Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Fel un sy’n hoff iawn o’i fwyd, mae’n wych cael ein cysylltu â’r dathliad hwn o’r bwyd a diod anhygoel a gynhyrchir yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a’r busnesau manwerthu a lletygarwch gwych sydd gennym yma.’

Tate & Lyle

Be fyddai unrhyw wneuthurwr bwyd neu gynhyrchydd crefftus o bethau blasus yn wneud heb gynhwysion o ansawdd uchel?

Mae hanes Tate & Lyle yn ymestyn yn ôl 160 mlynedd, gan gynnwys dros 20 mlynedd yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae’r nwyddau sy’n cael eu cynhyrchu yn eu safle yno’n cwrdd â gofynion gweithgynhyrchu bwyd byd-eang.

Mae Tate & Lyle yn falch o gefnogi Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru i ddathlu bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol.

Sefydliad Blakemore

Mae SPAR Manwerthu Blakemore yn rhan o grŵp A.F. Blakemore. Mae’n cefnogi Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru trwy ei ymddiriedolaeth elusennol ei hun, sef Sefydliad Blakemore.
Yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19 rhoddodd Sefydliad Blakemore fwy na              £433,000 i 7,414 o achosion da lleol yn ardaloedd masnachu’r cwmni yng Nghymru a Lloegr.   

Fairway Design

Mae Fairway Design to Print wedi bod yn y Fflint ers 1999. Maent yn canolbwyntio ar ddylunio a phrint o ansawdd uchel ac yn ddiweddar maent wedi ychwanegu brodwaith at eu hystod o wasanaethau. Mae ganddyn nhw dîm ymroddedig o ddylunwyr graffig gyda chyfoeth o brofiad a syniadau i’ch helpu i greu a datblygu brandiau busnes. Dywedodd John Fenwick, perchennog y cwmni: ‘Rydym yn falch iawn o weithio gyda Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Ni wnaeth greu eu baneri ar gyfer y safleoedd. Rwy’n hoff iawn o’r syniad o fwyd yn dod o ffynonellau lleol, ac mae hwn yn ddathliad anhygoel o’r bwyd a’r diod lleol a gynhyrchir yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. www.fairway-design.co.uk

Gwesty Gwledig y Grousemoor, Llandegla

Diolch yn fawr i Westy Gwledig y Grousemoor am groesawu’r busnesau oedd am ein cynorthwyo cyn Lansiad Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru.  

Roedd y lleoliad yma, sy’n darparu llety a threfnu digwyddiadau o ansawdd uchel ac a adnewyddwyd yn ddiweddar, yn le perffaith i fusnesau ddod ynghyd i rannu ac ysbrydoli gyda’u rhaglen ddigwyddiadau anhygoel. Llywydd y dydd oedd Simon Wright o Wright’s Food Emporium, – cyn-olygydd Canllaw Gwestai’r AA – wnaeth fwynhau’r lletygarwch cynnes, y llety gwych a’r bwyd.

www.thegrousemoor.co.uk

Eastwood Media

Cwmni arall wedi’i leoli yn Llandegla yw Eastwood Media, – sef cwmni cyfryngau cysyniad creadigol sy’n cynnig gwasanaethau o gynhyrchu ffilm, ffotograffiaeth, fideo 360 i animeiddio. Maen nhw’n arbenigo mewn cynyrchiadau yn yr awyr agored ac mae ganddyn nhw dîm drôn medrus iawn, sy’n gweithio i gleientiaid gartref a thramor ym myd rasio ceir, twristiaeth, digwyddiadau chwaraeon a diwydiant.

Eastwood Media wnaeth gynhyrchu’r lluniau fideo ar gyfer gwefan Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru a’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. Dywedodd llefarydd ar eu rhan: ‘Roedd hi’n wych cael gweithio gyda Thîm Blasu. Ni wnaeth ffilmio’r rafftio dŵr gwyn ar yr Afon Dyfrdwy. Mae cysylltu bwyd a diod hyfryd Gogledd Ddwyrain Cymru â’n tirwedd a’n hadnoddau naturiol yn syniad mor wych. Fe wnaethom ni ymweld â rhai o’r busnesau sy’n rhan o’r rhaglen ddigwyddiadau hefyd, ac roedd yn wych eu gweld wrth eu gwaith. Roeddwn i wir yn gwerthfawrogi’r gofal a’r angerdd sy’n gwneud yr ardal hon yn lle mor arbennig i fyw a gweithio ynddi’.

Yn y sector cyhoeddus, mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn cael cefnogaeth am y 2 flynedd gyntaf gan y canlynol:

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

Ariennir y gronfa hon gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG/EAFRD) a Llywodraeth Cymru. Cefnogir y prosiect gan Grŵp Gweithredu Lleol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam a weinyddir gan Asiantaeth Datblygu Gwledig Cadwyn Clwyd.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwydian a Dyffryn Dyfrdwy: Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Prif bwrpas yr AHNE yw gwarchod a gwella harddwch naturiol sy’n cynnwys y dirwedd, fflora, ffawna a nodweddion daearegol ond hefyd ei chadw fel tirwedd fyw, weithredol.

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (CDC/SDF), a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gydlynir gan Adnoddau Naturiol Cymru yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau amgylchedd arloesol a chynaliadwy sy’n cynnwys cymunedau lleol yn yr AHNE. Dywedodd David Shiel, Swyddog yr AHNE: ‘Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn enghraifft wych o brosiect sy’n ceisio cefnogi a datblygu busnesau lleol ffyniannus. Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld cynhyrchwyr bwyd a diod a busnesau lletygarwch yn defnyddio’r cynnyrch lleol gorau. Yn y pen draw, mae cynhyrchu bwyd a ffermio yn sylfaenol i dirwedd yr ardal ac mae twristiaeth gynaliadwy yn allweddol i’r economi leol.’

Awdurdodau Lleol Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae Cyngor Sir Dinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam yn bartneriaid allweddol gan eu bod yn gwneud cyfraniad ariannol i gyd-fynd â chyllid Rhaglen Datblygu Gwledig Ewrop. Maent hefyd yn rhoi cefnogaeth llawer ehangach trwy ddefnyddio’u rhwydweithiau i annog busnesau lleol i gymryd rhan a thrwy ddarparu cefnogaeth ac arbenigedd yn ystod y cyfnod datblygu.