Gwnaeth gwirfoddolwyr caredig a chynhyrchwyr lleol gynorthwyo pentref gwledig prydferth trwy’r cyfnod clo Coronafeirws cyntaf.

Wrth i ni wynebu tywydd oer a nosweithiau tywyll – a chyfyngiadau diogelwch llymach – mae’r tîm yn Siop Gymunedol Cilcain yn gobeithio y bydd trigolion yn parhau i gefnogi’r fenter.  

Esboniodd y trysorydd, Sarah Parr, sut y gwnaeth pawb – o ddisgyblion ysgol i bensiynwyr – ddod at ei gilydd i weini cwsmeriaid, paratoi danfoniadau a chymryd archebion gan yr henoed ac aelwydydd bregus pan oedd y pandemig ar ei anterth ym mis Mawrth.   

“Roeddem ni’n arbennig o brysur yn ystod y cyfnod clo cyntaf, gan fod llawer o bobl yn dibynnu arnom ni; mae yna nifer fawr o bobl fregus a phobl hŷn yn y pentref ac rydym ni i gyd yn gofalu am ein gilydd,” meddai.  

“Mae’r siop ar agor saith diwrnod yr wythnos, ond mae’r oriau wedi cael eu cwtogi, a gwnaeth y gwasanaeth danfon nwyddau barhau trwy gydol yr haf.  

“Rwy’n siwr y bydd ei angen eto yn y misoedd i ddod wrth iddi nosi’n gynt a’r gaeaf yn nesau, yn enwedig wrth i ni weld mwy o bobl yn hunan ynysu eto a chyfyngiadau teithio newydd.”  

Mae gan y siop ddau aelod o staff parhaol sy’n cydlynu’r archebion a’r danfoniadau, tra bo gwirfoddolwyr yn cyflawni’r tasgau o ddydd i ddydd ac yn gwasanaethu’r cyhoedd o 8am tan 1pm.

Mae darpariaeth y swyddfa bost wedi ailagor, ac mae detholiad ehangach o fwydydd ar werth i ymateb i’r cynnydd yn y galw.  

“Rydym ni’n defnyddio cynnyrch lleol er mwyn cefnogi’r busnesau hynny, ac mae’r cwsmeriaid wedi cadw’n dryw iddyn nhw oherwydd eu bod wrth eu boddau gyda’r ansawdd,” ychwanegodd Sarah.

“Gwnaethom ehangu ein hamrediad cynnyrch yn eithaf radical yn ystod y cyfnod clo gan fod cymaint o archebion. Mae gennym ni fara Henllan Bakery, llefrith gan Siop Fferm Brodyr Bellis, Bwcle, ein holl gig o siop Jones y Cigydd yn Ninbych, a darparwyd yr wyau gan Fferm Ffrith, ar odrau Moel Famau.”

Mae’r siop, sydd â mwy na 200 o aelodau, wedi bod yn allweddol wrth gefnogi teuluoedd yng Nghilcain, ac mae Sarah yn hyderus na fyddant yn anghofio’r gwasanaeth a ddarparwyd yn y dyfodol.  

“Cawsom gynnydd mawr yn nifer y cwsmeriaid yn ystod y Gwanwyn, a hyd yn oed yn dilyn llacio’r cyfyngiadau yn yr haf roedd y gwerthiannau’n uwch nag yn y blynyddoedd blaenorol,” meddai Sarah.

“Yn ogystal â’r cwsmeriaid lleol rydym ni’n cael llawer o gerddwyr a beicwyr sy’n mynd heibio. Mae’r cyfyngiadau teithio wedi effeithio ar hynny, a chawsom ein gorfodi i gau’r caffi, ond nawr mae gennym ni wagle llawer mwy yn neuadd y pentref. A diolch i Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref mae pobl yn medru dod yno a chadw pellter cymdeithasol yn rhwydd tra’n siopa.  

“Mae’r tîm yn anhygoel; rydym ni mor lwcus i gael cymuned fel hon wnaeth gamu ymlaen i gynorthwyo eu cymdogion wrth i bethau fynd yn heriol.  

“Gwnaeth pawb glosio a chefnogi ei gilydd pan oedd fwyaf o angen hynny, ac ni wnaiff y pentrefwyr anghofio hynny.”

Ewch i www.cilcaincommunityshop.co.uk am ragor o wybodaeth. 

Penderfynodd trefnwyr Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein eleni er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr.  

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy’n cael ei gyllido gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ynghylch Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru ewch i www.tastenortheastwales.org a dilyn @taste-blasu ar y cyfryngau cymdeithasol neu anfon neges       e-bost i taste.blas@gmail.com.