Edenshine – yn frwd am fwyd da

Fe wnaethom ni agor Edenshine 28 mlynedd yn ôl, ym mis Medi 1991. Roeddem yn credu’n angerddol mewn cynnig bwyd da o gynnyrch lleol ffres, fyddai’n cael ei weini gan staff effeithlon a chyfeillgar mewn lleoliad diffwdan,  hamddenol. Yr adeg honno, roeddem eill dau’n ddibrofiad, prin wedi gadael y coleg ac yn ein hugeiniau cynnar. Wrth edrych yn ôl, mae bywyd wedi newid llawer i’r ddau ohonom – fe wnaeth Adrian a minnau briodi, a chawsom bedwar o blant anhygoel nad ydynt erioed wedi’n gweld ni’n gwneud unrhyw beth arall. Maent wastad wedi gweld ein hymroddiad at y gwaith a’n hymdrechion i gadw cydbwysedd rhyngddo a bywyd teuluol.

Mae ein hethos yn dal yn gryf. Dyma, ynghyd â chefnogaeth ein teulu go iawn a’n teulu yn y gwaith, sydd wrth wraidd llwyddiant Edenshine. Mae cael staff gwych yn allweddol, ac mae bod yn garedig tuag at bobl a dangos parch atynt yn bwysig iawn. Mae hyn yn wir am ein cwsmeriaid yn ogystal â’n staff.

Pan ddechreuon ni’r busnes, doedd gen i ddim syniad y byddwn ni’n dal yma 28 mlynedd yn ddiweddarach!! A dweud y gwir, dim ond y grisyn cyntaf oedd hwn i fod, – rhywle i ni ddysgu’r grefft cyn symud ymlaen!! Wel, mae hi wedi bod yn gromlin dysg ar y naw, ac rwyf mor falch heddiw ein bod wedi dod mor bell. Wnes i erioed feddwl y byddwn i’n creu perthynas hirhoedlog â chwsmeriaid, ond mae’r ffordd yr ydym yn rhannu bywydau pobl eraill yn anhygoel. Rydym yn dod yn rhan o’u bywydau, yn dysgu beth maent yn hoffi neu ddim yn ei hoffi, am eu teulu, eu plant a’u hwyrion. Rydym yn rhannu’r adegau hapus a’r rhai trist, ac mae Edenshine yn fwy na lle i ddod i ymweld ag o ac i fwyta ynddo. Flynyddoedd yn ôl, doedd gen i ddim ymwybyddiaeth o hyn. Fyddwn i erioed wedi rhagweld pwysigrwydd creu perthynas â rhywun fel ein teulu gwaith a’n cwsmeriaid. Mae’n rhan annatod o’r busnes ym mhob ffordd.

Mae Adrian a minnau wedi ymwneud yn uniongyrchol â’r busnes erioed, a rhywsut dwi ddim yn meddwl y gwneith hyn byth newid. Mae cael cynhyrchion lleol gwych i goginio â nhw mor bwysig, ac felly y bu hi erioed. Y ffordd hawdd fyddai prynu bwyd parod wedi’i rewi, neu brynu cacenni wedi’u gwneud yn barod, heb falio dim o ble y daw’r bwyd. Nid y ffordd hawdd ydi’n ffordd ni!! Cynnyrch lleol ffres, bwyd wedi ei wneud â llaw, bwyd cartref, – dyna beth sy’n bwysig.

Rydym yn aelodau o grŵp Bwyd a Diod Bryniau Clwyd, sef grŵp lleol sy’n cynnwys cynhyrchwyr bwyd, cyflenwyr a bwytai. O’r herwydd, mae’n llawer haws cael gafael ar gynhwysion a gallwn fod yn dawel ein meddwl ynghylch tarddiad y bwydydd. Ymddiried yn y cyflenwyr, dyma beth yw creu perthynas: gallu trafod y cig a’i darddiad gyda’r cigydd, gofyn i’r fferm lysiau beth sydd a beth fydd yn ei dymor, neu efallai cael ar wybod gan y dyn llefrith bod angen rhoi’r hufen yn yr oergell cyn ei chwipio gan ei fod yn rhy ffres!! Mae hyn i gyd mor bwysig. Mae’n bwysig am mai dyna sy’n ein galluogi i greu bwyd gwych, a chaniatáu i ni fod yn falch o ble’r ydym a’r hyn yr ydym yn ei weini.

Ar ôl ymuno â rhaglen Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru eleni, fe wnaethom benderfynu gwneud rhywbeth sy’n agos at ein calon ond ychwanegu ‘chydig bach ato fo. Byddwn yn cynnig swper Cymreig gwych, tri chwrs blasus dros ben o gynhwysion sy’n hanu o’r ardal. Byddwn yn ychwanegu cymaint o gynhwysion lleol ag y gallwn, – o’r llysiau yn y cawl a’r prif gyrsiau i’r cig yn y caserol cig oen melys (caserol gyda llawer o haenau blas gwahanol iddo, wedi ei weini gyda bresych brwysiedig a thafell o fara). Brithyll lleol wedi’u ffiledu a’u trochi yn ein cytew cwrw blasus cyn eu ffrio’n ddwfn (dyna i chi bryd arbennig) a’u gweini gyda dip mêl a tsili a sglodion wedi’u torri a llaw. Os nad ydych eisiau cig na physgod, byddem yn cynnig risotto anhygoel o lysiau wedi’u rhostio, – rhai ffres wedi’u tyfu’n lleol. Mae pwdin yn hanfodol bob amser i ni, a fyddwch chi ddim yn cael eich siomi, ond os mai caws a bisgedi neu hufen iâ cartref Chilly Cow sy’n mynd â’ch bryd, mae popeth gennym ni yma.

I goroni’r noson, bydd yr amryddawn Ruth Moore Williams yma i’ch diddanu drwy adrodd straeon gwerin a chanu ychydig wrth gwrs. Bydd yn siŵr o fod yn noson gynnes a chyfeillgar gyda llawer o sgwrsio, chwerthin a digonedd o fwyd gwych.  

Diolch am roi o’ch amser i ddarllen fy mlog bach i.