Bydd tref farchnad fywiog yr Wyddgrug yn gryfach nag erioed yn sgîl y pandemig Coronafeirws.

Fel y gwelwyd mewn cymunedau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, mae busnesau a thrigolion wedi dod ynghyd mewn modd na welwyd o’r blaen; cefnogi cwmnïau lleol a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, defnyddio platfformau ar-lein a model gwasanaeth newydd, a gofalu am ei gilydd yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y wlad. 

Wrth i siopau, caffis, bwytai a bariau annibynnol ailagor yn ddiogel, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol llym yn eu lle, mae’r cyngor tref wedi bod yn brysur y tu ôl i ddrysau caeedig yn hyrwyddo’r dref a’i chymuned unigryw. 

Cyn y cyfyngiadau symud roedd yr Wyddgrug ar y rhestr fer ar gyfer y ‘Wobr Seren ar Godi’ yng Ngwobrau Stryd Fawr Prydain Fawr, ac roedd y gyfradd siopau gwag yn isel iawn o’i gymharu gyda’r cyfartaledd cenedlaethol. 

Datgelodd y Swyddog Busnes ac Adfywio, Jo Douglass, sut roedd COVID-19 wedi effeithio ar y stryd fawr a’r ardal amgylchynol. 

“Rydym ni wedi cael ei synnu gan y busnesau, y ffordd maen nhw wedi addasu i anghenion cwsmeriaid, newid eu modelau gweithredu a chynnig danfon nwyddau i gartrefi pobl heb unrhyw gost ychwanegol – mae’r cyfan wedi bod yn anhygoel,” meddai. 

“Mae’r gefnogaeth gan y gymuned wedi adlewyrchu hynny, mae pobl wedi bod eisiau siopa’n lleol ac mae’r Wyddgrug wedi parhau’n brysur o ganlyniad i hynny. 

“Mae’r mesurau y mae Cyngor Sir y Fflint wedi’u cyflwyno wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio wedi eu galluogi i deimlo’n hyderus, mae yna rwyd diogelwch yn bodoli a rheolau cadw pellter cymdeithasol, oherwydd iechyd a lles y cyhoedd sydd flaenaf, wrth gwrs. 

Mae rhai siopau nwyddau hanfodol hyd yn oed wedi neilltuo slotiau amser ar ôl oriau arferol ar gyfer siopwyr sydd wedi bod yn gwarchod er mwyn iddyn nhw brynu eu nwyddau mewn amgylchedd ynysu. 

“Mae’n wasanaeth cwsmer ffantastig. Mae pobl yn medru mynd i siopa ar eu pennau eu hunain a theimlo’n gwbl ddiogel, sy’n wych i’w weld,” meddai Jo.

Ychwanegodd Jane Evans, Swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol, fod system draffig un ffordd ac ardaloedd i gerddwyr yn unig wedi’i chyflwyno i sicrhau bod digon o le.   

A bydd y cynllun talebau siopa’n lleol ‘Yr Wyddgrug yn Gyfangwbl’ yn cael ei lansio ym mis Hydref, gan sicrhau fod busnesau’n parhau i gael eu cefnogi. 

“Gellir rhoi’r talebau fel anrhegion, ac yn nes at y Nadolig byddwn yn cyflwyno syniadau newydd eraill a chynigion arbennig i adeiladu ar y momentwm,” meddai Jane. 

“Mae’n gynllun ar gyfer darparwyr gwasanaethau, siopau trin gwallt, campfeydd, digwyddiadau a bwytai, ac nid adwerthu’n unig, sy’n pwysleisio’r amrywiaeth eang o fusnesau sydd gennym ni yn yr Wyddgrug. 

“Petai pob oedolyn yn y dref yn gwario £5 yr wythnos yn ein siopau yn hytrach nag ar-lein byddai’n cyfateb i fwy na £2filiwn y flwyddyn i’r economi leol. Mae pobl wedi cefnogi’r cynllun eisoes, ac wedi bod mor gefnogol, ac o ganlyniad rydym ni’n gweld arwyddion adferiad yn dilyn y misoedd heriol.”

Mae’r ail ddigwyddiad blynyddol Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru/Taste North East Wales yn cael ei gynnal yn rhithiol eleni wedi i’r trefnwyr, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, benderfynu cynnal dathliad ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr. 

Ariennir y prosiect gan Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, trwy’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 

Edrychwch ar dudalen Facebook Canol Tref yr Wyddgrug  www.facebook.com/moldtowncentre.mold/ i gael rhagor o wybodaeth a’r diweddariadau diweddaraf. 

Am ragor o wybodaethu ynghylch Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru ewch i  www.tastenortheastwales.org/