Bydd cyfres o ddigwyddiadau rhithiol a sesiynau blasu’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau nesaf i ddathlu cynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Bydd Blas Gogledd Ddwyrain Cymru’n cael ei gynnal ar-lein eleni oherwydd y pandemig Coronafeirws, gyda’r cyfnod clo lleol yn atgyfnerthu doethineb y penderfyniad i gynnal gweithdai, sesiynau blasu a theithiau tywysedig trwy gyfrwng Zoom, y platfform fideo gynadledda.  

Bydd cyfranogwyr yn derbyn cynhyrchion ymlaen llaw ar gyfer rhai o’r digwyddiadau, fel eu bod yn medru mwynhau cynnyrch gwych busnesau lleol, a siarad gyda chynrychiolwyr y busnesau’n fyw.  

Bydd chwech sesiwn, yn dechrau nos Wener gyda sesiwn blasu jin yn lleoliad Distyllfa Bryniau Clwyd ym Mynydd Helygain, Sir y Fflint, cartref Cariad Gin.

Bydd y perchennog, Fiona Lewis, yn esbonio ac yn ehangu ar y straeon y tu ôl i bedwar o’u blasau jin poblogaidd ac yn trafod pa rai i’w mwynhau gyda thonig, ffrwythau wedi’u sychu a mwy.   

“Fedrwn ni ddim aros i gynnal ein digwyddiad rhithiol cyntaf gyda Blas Gogledd Ddwyrain Cymru, ac rydym ni wedi cael ein synnu gan yr ymateb cadarnhaol, yn lleol ac ymhellach i ffwrdd,” meddai Fiona. 

“Mae ein busnes ni wedi mynd trwy lawer o newidiadau ac addasiadau, fel cymaint o rai eraill, yn ystod y misoedd diwethaf.  

“Rydym ni ar fin lansio gwefan newydd, ac wedi ehangu ein gwasanaeth dafnoniadau i gartrefi i gwmpasu o Sir Gaer i Benrhyn Llŷn, a phenderfynu defnyddio ein sgiliau i gynhyrchu diheintydd dwylo i gynorthwyo gweithwyr rheng flaen a’n cymuned i barhau i gadw’n ddiogel, wnaeth arwain at ddyfarnu gwobr ‘Local Unsung Hero’ i ni.  

“Bu’n gyfnod prysur, a bydd gwerthiant y diheintydd dwylo’n parhau ar sail nid er elw, sy’n ein galluogi ni i roi cyfran o bob swp a gynhyrchir i wasanaethau rheng flaen hanfodol.”  

Hefyd cynhelir sesiwn flasu ar-lein gyda Richard Cattell o gwmni Owen & Edwards Coffee, Rhuthun; arddangosfa goginio a sesiwn holi ac ateb gyda Beatriz Albo, cyfarwyddwr Sabor de Amor, Rhostyllen, a Marina Midolo o Marina’s Italian Cookery, Cyffylliog, ger Rhuthun.  

Gall y rhai sy’n cofrestru ddewis cymryd rhan mewn academi cogyddion gydag Adam Gaunt-Evans o fwyty The Three Eagles yn Llangollen, dosbarth meistr gyda’r cogydd Grant Mulholland o’r Hand yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog, a thaith dywysedig a sesiwn blasu gyda Debbie a Phil Handley o Ardd Cegin Mostyn.

Gall gwylwyr weld sut mae’r ffrwythau a llysiau’n cael eu tyfu trwy gyfrwng taith wedi’i recordio ymlaen llaw o gwmpas y ardd gegin Fictoraidd, a chymryd rhan mewn sesiwn blasu caws a siytni’n ddiweddarach gyda Debbie a Gemma Williams, pechennog siop The Little Cheesemonger yn Rhuddlan.

“Byddwn yn hyrwyddo tri o’n siytniau a thri o brif gawsiau Gemma, er y bydd rhaid i ni wneud hynny o ddau leoliad gwahanol oherwydd y cyfyngiadau clo lleol,” meddai Debbie.  

“Bu’n gyfnod anodd, ond mae’r ymateb gan gwsmeriaid wedi bod yn gadarnhaol iawn. Rydym ni wedi parhau i gyflenwi siopau fferm a manwerthwyr annibynnol fel o’r blaen ac mae’r gwerthiant wedi bod yn dda iawn.  

“Yr unig anhawster go iawn i ni oedd methu cael gwirfoddolwyr ar y safle, felly roedd rhaid i ni gynaeafu popeth ein hunain, ond fe wnaethom ni lwyddo ac rydym mewn sefyllfa gref yn awr ar ôl casglu a rhewi’r cynnyrch ar gyfer misoedd yr hydref a’r gaeaf.”  

Ychwanegodd: “Rydym ni’n meddwl ymlaen ac yn ymchwilio i gynhyrchu amrediad o finegrau, felly mae’r afalau sy’n tyfu ar hyn o bryd yn mynd i fod yn bwysig.  

“Rydym ni wedi ceisio bod yn ymarferol ynghylch yr amgylchiadau ac, fel busnesau lleol eraill, wedi bod mor ddiolchgar am gefnogaeth ein cymuned. Gobeithiwn weld cymaint ag y bo modd ar y noson, ac rydym ni’n edrych ymlaen ato’n fawr.”  

Yn achos Adam yn y Three Eagles mae’r digwyddiad yn cyfuno dangos y gorau o fwyd môr Cymreig ac ysbrydoli cogyddion y dyfodol ar draws y rhanbarth.  

“Byddaf yn gweithio gyda dau sydd wedi cael eu recriwtio i’r Academi Cogyddion, y ddau o ogledd ddwyrain Cymru, a’u cyflwyno i ffyrdd o ddewis, paratoi a choginio bwyd môr i uchafu ein blas rhanbarthol,” meddai.  

“Ac rydw i wrth fy modd y bydd cwsmeriaid adref yn medru ymuno gyda ni.” 

Mae’r Academi Cogyddion yn bartneriaeth rhwng y Three Eagles a Choleg Cambria a bydd yn cael ei ehangu dros y blynyddoedd nesaf i gyrraedd darpar gogyddion o bob rhan o’r rhanbarth.  

Penderfynodd trefnwyr Blas Gogledd Ddwyrain Cymru, Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Llangollen a Dyffryn Dyfrdwy, gyda chefnogaeth Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac awdurdodau lleol Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych, gynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein eleni er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyfranogwyr.  

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy’n cael ei gyllido gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.  

Dywedodd y Cydlynydd, Jane Clough, fod y digwyddiadau wedi cael derbyniad gwresog a bod y tocynnau’n gwerthu’n dda, gyda phobl a fyddai’n ymweld â’r gwyliau bwyd a diod yn arferol yn awyddus i ddangos eu cefnogaeth.    

“Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn wahanol i unrhyw un arall, ond mae’r ffordd mae ein busnesau lleol wedi ymateb i’r pandemig, addasu’r ffordd maen nhw’n gweithio ac wedi bod yno ar gyfer eu cymunedau wedi bod yn ysbrydoliaeth enfawr,” meddai Jane.  

“Fedrwn ni ddim bod gyda’n gilydd i ddathlu’r bwyd a’r diod anhygoel a gynhyrchir ar draws y rhanbarth hon, ond gwneud hynny ar-lein ydi’r ail ddewis, a’r ffordd fwyaf ddiogel o fwrw ymlaen ar hyn o bryd.  

“Rwy’n siwr y bydd y sesiynau hyn yn llawn hwyl, mae gennym ni leoliadau  a chwmnïau lleol rhagorol yn cymryd rhan ac mae gwir fwrlwm ynghylch y digwyddiadau, felly gwnewch yn siwr eich bod yn bwcio eich lle ar fyrder – a diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwneud hynny eisoes.”  

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth a chofrestru ar gyfer y digwyddiadau ar-lein ewch i www.tastenortheastwales.org, dilyn @taste-blasu ar y cyfryngau cymdeithasol neu anfon neges       e-bost i taste.blas@gmail.com.