9
Medi

“Roeddwn i fod i ymddeol eleni ond doeddwn i ddim yn medru gwneud fy hun i’w wneud o. Dydw i ddim eisiau siomi’r rhai bregus yn fy nghymuned.”

Gwnaeth Mick White ychwanegu 40 o gwsmeriaid newydd i’r rownd laeth yn ystod y cyfnod clo Coronafeirws, ac mae pob un ohonyn nhw wedi aros gyda fo.  Fe wnaeth o a’i wraig Vicky gamu ymlaen i gynorthwyo pan ddechreuodd yr archfarchnadoedd fynd yn brin o gyflenwadau hanfodol ar ddechrau’r pandemig, ac ni wnaiff cymunedau gwledig Sir Ddinbych a Sir y

Read more

2
Medi

Gwnaeth gweddnewid eu modelau busnes sicrhau fod cynhyrchwyr bwyd a diod lleol a lleoliadau lletygarwch wedi goroesi’r cyfnod cyfyngiadau symud Coronafeirws.

Mae pandemig COVID-19 wedi bod yn un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y wlad, ond mae wedi arwain hefyd at newid arwyddocaol mewn agweddau ac ysgogi arloesi.    Gwnaeth cwmnïau ar draws trefi a phentrefi gwledig addasu eu horiau gwaith a’u prosesau arferol i fodloni’r galw a chefnogi cwsmeriaid pan oeddent fwyaf o angen hynny, gan ystyried pryderon y

Read more

20
Awst

Mae busnesau bwyd a diod wedi camu ymlaen i ateb yr ymchwydd yn y galw am gynnyrch ffres yn ystod y cyfnod clo.

Mae Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru wedi canmol cwmnïau bwyd, diod a lletygarwch lleol am arallgyfeirio a newid eu modelau busnes i wasanaethu cymunedau’n well ers dechrau’r pandemig Coronafeirws.  Maen nhw wedi cynnig danfon nwyddau i gartrefi, gwerthu ar-lein, cynnig cynnyrch newydd a chynyddu cynhyrchiant yn ddramatig i gefnogi’r cwsmeriaid a oedd fwyaf ei angen, yn cynnwys yr henoed a phobl

Read more

18
Awst

Bydd tref farchnad fywiog yr Wyddgrug yn gryfach nag erioed yn sgîl y pandemig Coronafeirws.

Fel y gwelwyd mewn cymunedau ledled Gogledd Ddwyrain Cymru, mae busnesau a thrigolion wedi dod ynghyd mewn modd na welwyd o’r blaen; cefnogi cwmnïau lleol a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol, defnyddio platfformau ar-lein a model gwasanaeth newydd, a gofalu am ei gilydd yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf heriol yn hanes y wlad.  Wrth i siopau, caffis, bwytai a

Read more

12
Awst

Cynhelir dathliad bwyd a diod rhanbarthol yn rhithiol eleni oherwydd y pandemig Covid-19

CYNHELIR dathliad bwyd a diod rhanbarthol yn rhithiol eleni oherwydd y pandemig Covid-19. Roedd yr ail ddigwyddiad Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnal ym mis Hydref ar ôl lansiad llwyddiannus yn 2019 gyda mwy na 30 o fusnesau a 400 o ymwelwyr wedi cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau dros 40 diwrnod.  Gwnaed y penderfyniad i gynnal yr achlysur, a

Read more

7
Gor

Byddwch yn rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru 2020

Archwilio. Profi. Bwyta. Sefydlwyd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn 2019 fel dathliad bwyd lleol cyffrous yn cynnwys rhaglen o brofiadau unigryw wedi’u seilio ar fwyd a diod trwy gydol mis Hydref. Gwnaeth dros 30 o fusnesau gymryd rhan a daeth mwy na 400 o bobl i’r digwyddiadau. Roedd rhai’n ddigwyddiadau bach gyda dim ond 8 i 10 o bobl yn

Read more

10
Hyd

Gyda diolch o galon i’n noddwyr …

Mae angen cryn dipyn o drefnu ar raglen digwyddiadau fel Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn enwedig pan mae popeth yn newydd, a phan mae angen gwefan, brandio, systemau… Felly, roedd cael cefnogaeth gan bartneriaid y sector cyhoeddus a busnesau di-ail yn beth gwych i ni. Maent wedi cymryd siawns ar rywbeth hollol newydd ac wedi rhoi eu harian a chysylltu

Read more

10
Hyd

Mae ymgyrchydd o Gymru sy’n angerddol dros fwyd wedi lansio ei busnes ei hun i hyrwyddo a dathlu cynnyrch cyfoethog ac amrywiol Gogledd Ddwyrain Cymru.

Syniad Trine Hughes, cadeirydd Bwyd Araf Gogledd Cymru a sylfaenydd ‘Slow Food Liverpool’, yw’r ‘Feeder’, a bydd yn ganolbwynt ar gyfer hyrwyddo cynnyrch a ryseitiau’r rhanbarth, wedi ei leoli mewn ysgubor hanesyddol yn Nyffryn Clwyd.   Bydd digwyddiad arbennig ar gyfer y lansiad ar ddydd Llun 21 Hydref yn Rhewl ger Rhuthun yn Ysgubor Rhyd y Cilgwyn, sy’n dyddio o’r 16eg

Read more

2
Hyd

Bwyd da a Gwledda! 10 o FFEITHIAU AM WLEDDA i’ch helpu i baratoi at Wledd Ganoloesol Amgueddfa Wrecsam.

Os oes gwacter yn eich bywyd ar ôl i Game of Thrones orffen, dyma’ch cyfle i wisgo ar gyfer noson o wychder, bwyd da a hwyl canoloesol – a’r cyfan ar stepen eich drws… Ar ddydd Sadwrn 19 Hydref, bydd adeilad hanesyddol Amgueddfa Wrecsam yn cael ei drawsnewid yn Neuadd Wledda Ganoloesol ar gyfer noson fythgofiadwy o hwyl, bwyd ac

Read more

2
Hyd

Edenshine – yn frwd am fwyd da

Fe wnaethom ni agor Edenshine 28 mlynedd yn ôl, ym mis Medi 1991. Roeddem yn credu’n angerddol mewn cynnig bwyd da o gynnyrch lleol ffres, fyddai’n cael ei weini gan staff effeithlon a chyfeillgar mewn lleoliad diffwdan,  hamddenol. Yr adeg honno, roeddem eill dau’n ddibrofiad, prin wedi gadael y coleg ac yn ein hugeiniau cynnar. Wrth edrych yn ôl, mae

Read more

instagram