Byddwch yn rhan o Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru 2020

Archwilio. Profi. Bwyta.

Sefydlwyd Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru yn 2019 fel dathliad bwyd lleol cyffrous yn cynnwys rhaglen o brofiadau unigryw wedi’u seilio ar fwyd a diod trwy gydol mis Hydref. Gwnaeth dros 30 o fusnesau gymryd rhan a daeth mwy na 400 o bobl i’r digwyddiadau. Roedd rhai’n ddigwyddiadau bach gyda dim ond 8 i 10 o bobl yn bresennol, ac eraill yn llawer mwy. Roedd rhai yn deithiau fferm syml ac eraill yn brofiadau blasu soffistigedig. Cafwyd ymgyrch effeithiol yn y cyfryngau gan gyrraedd 135,000 o ddefnyddwyr Facebook, 11,000 wedi edrych ar ein tudalen Eventbrite, sylw yn y wasg a blogiau ar y wefan.  

Newid cynlluniau ar gyfer 2020

Tra bo’n cynlluniau am ddigwyddiad “mwy a gwell” eleni wedi cael eu gohirio tan y flwyddyn nesaf, rydym ni’n cynllunio tri rhith ddigwyddiad yn lle hynny, yn y gobaith o gefnogi a dathlu busnesau bwyd a diod ar draws y rhanbarth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Y nod yw sicrhau y gall trigolion lleol ac ymwelwyr Archwilio, Profi a Bwyta’r bwyd a diod lleol gorau sydd gan Ogledd Ddwyrain Cymru i’w gynnig er gwaetha’r cyfyngiadau. Rydym ni’n awyddus i’ch helpu chi hyrwyddo’ch busnes y gorau y medrwn wrth i’r sefyllfa esblygu dros yr haf. 

Isod nodir y tri maes gweithredu, gydag enghreifftiau. Nid yw’r enghreifftiau’n holl gynhwysol a chroesewir unrhyw awgrymiadau eraill gennych chi. Rydym ni’n bwriadu cysylltu nifer o fusnesau ymhob stori felly os oes gennych chi fusnes partner gadewch i ni wybod, os gwelwch yn dda. Rydym ni hefyd yn bwriadu cydlynu ein gwaith gyda’r ymgyrch #CaruCymruCaruBlas / #LoveWalesLoveTaste campaign.

1.     Gwerthfawrogi’r lleol a chynllunio ar gyfer busnesau lleol yn y ‘normal newydd’

Bydd hyn yn gyfres o straeon, a adroddir trwy gyfres o ffilmiau byrion a’u hyrwyddo trwy’r cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol ar y thema “Gwerthfawrogi’r Lleol” o ran busnesau bwyd a diod, gan bwysleisio faint o ymdrech wnaeth busnesau yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud i gefnogi eu cymunedau, ac annog pobl i gynllunio sut i siopa’n lleol wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio. Y neges sylfaenol yw defnyddiwch nhw neu eu colli nhw, ond bydd y pwyslais ar annog pobl i gynllunio’n rhagweithiol sut i siopa’n lleol. Pobl leol fydd y gynulleidfa darged yn bennaf.

Ydi eich busnes chi wedi camu ymlaen i gefnogi’r gymuned leol yn ystod y cyfyngiadau symud? Er enghraifft, efallai bod:

 • Y siop fwyd ar y stryd fawr wedi dechrau neu wedi ehangu danfon nwyddau i gartrefi
 • Eich busnes wedi cynyddu cynhyrchu/danfoniadau i ateb y cynnydd yn y galw
 • Eich busnes wedi datblygu model busnes newydd e.e. rydych chi wedi newid o fod yn fwyty i gynnig pryd ar glyd, neu o fod yn dafarn i fod yn siop gymunedol
 • Eich busnes wedi cynyddu stoc yn gyflym i ateb y galw llawer uwch ac wedi cynnig mwy o nwyddau gan gynhyrchwyr lleol eraill
 • Eich busnes wedi newid ei ddull gwerthu i fodloni’r angen, un ai dros dro neu’n hirdymor
 • Eich busnes wedi newid sut rydych chi’n gweithredu i gadw pobl leol yn ddiogel.

Eich busnes wedi newid sut rydych chi’n gweithredu i gadw pobl leol yn ddiogel.

2.    Croeso cynnes a diogel

Cyfres o ffilmiau byrion, a fydd yn cael eu hyrwyddo trwy’r cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol ar y thema “Croeso cynnes a diogel” a fydd yn pwysleisio sut mae busnesau bwyd, diod a lletygarwch y rhanbarth wedi paratoi i groesawu cwsmeriaid ac ymwelwyr yn ôl yn ddiogel. Y gynulleidfa darged fydd pobl leol y byddwn ni’n eu hannog i fynd i’r tafarnau a’u bwytai lleol eto, ynghyd â darpar ymwelwyr i’r ardal, i gefnogi’r sectorau bwyd, diod a thwristiaeth.

Sut mae eich busnes chi’n paratoi i ailagor a chroesawu cwsmeriaid mewn modd diogel? E.e. 

  null
 • Busnesau lletygarwch yn paratoi ar gyfer a rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith
 • Darparwyr llety’n hyrwyddo bwyd a diod lleol
 • Cysylltiadau rhwng bwyd a diod lleol a chyfleoedd gweithgareddau
 • Siopau cymunedol yn parhau gyda’r gwasanaethau a gynigiwyd yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud
 • Y stryd fawr yn cyflwyno mesurau cadw pellter cymdeithasol i gefnogi masnachwyr lleol.

3.    Rhith ddigwyddiadau rhyngweithiol  

Rhith ddigwyddiadau rhyngweithiol a fydd yn canolbwyntio ar fusnesau bwyd, diod a lletygarwch lleol, a gydlynir i ategu Gŵyl Fwyd Llangollen a rhith ddigwyddiadau rhanbarthol eraill. Ein nod ydi cynnal 5 digwyddiad rhyngweithiol cyffrous, er enghraifft: 

 • Taith o gwmpas llinell gynhyrchu gyda sesiwn holi ac ateb
 • Taith o gwmpas bwyty i ddangos y mesurau cadw pellter cymdeithasol – blaen tŷ ac yn y gegin, gydag arddangosfa goginio
 • Digwyddiad blasu rhyngweithiol gyda’r samplau wedi’u hanfon ymlaen llaw. 

Os ydych chi wedi bod yn datblygu eich sgiliau ffilmio yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, a/neu fod gennych chi syniad ar gyfer rhith brofiad rhyngweithiol, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych chi! 

Beth ydi’r budd i chi?

Mae hwn yn gyfle rhagorol i ddangos eich busnes ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru a thu hwnt, a chael cydnabyddiaeth am y gwaith caled rydych chi wedi’i wneud dros y tri mis diwethaf. Mae rhai busnesau eisoes yn nodi bod nifer yr archebion wedi lleihau wrth i bobl fynd yn ôl i’r archfarchnadoedd, ac rydym ni am eich helpu chi i gadw eich busnes ym meddyliau pobl. 

Bydd ein gwneuthurwyr ffilmiau proffesiynol yn cynnwys eich busnes chi yn un o’n Straeon Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru, gan helpu i gynyddu eich proffil busnes a’ch cynorthwyo i gyfarfod cwsmeriaid newydd o bosibl a denu busnes newydd. Yna bydd ein tîm marchnata a chysylltiadau cyhoeddus yn gweithio gyda chi i rannu’r straeon gyda chymaint o gwsmeriaid potensial ag y bo modd. Bydd bod yn rhan o’n rhaglen ni gyda’i brand unigryw yn cysylltu enw eich busnes gydag eraill sydd hefyd yn gweithio i ddatblygu’r rhanbarth fel cyrchfan bwyd a diod. 

Awydd cymryd rhan?

1. Gadewch i ni wybod fod gennych chi ddiddordeb erbyn 6 Gorffennaf 2020 fan bellaf

Anfonwch neges e-bost i taste.blas@gmail.com yn rhoi amlinelliad cryno o ymdrechion ychwanegol eich busnes chi yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, eich cynlluniau i’r dyfodol neu eich syniadau ar gyfer digwyddiad rhyngweithiol. 

Nodwch eich enw chi, enw a chyfeiriad y busnes a’r manylion cyswllt hefyd, os gwelwch yn dda.

2. Fe wnawn ni gysylltu gyda chi i drafod eich stori a threfnu ymweliad (gan gadw pellter) 

Ein nod fydd cynnwys gymaint o fusnesau lleol ag y bo’n bosibl ond bydd angen i ni ddethol er mwyn sicrhau bod y straeon a’r digwyddiadau mor drawiadol ac effeithiol ag y bo modd. Os ydych chi’n cael eich dewis bydd aelod o’r tîm yn cysylltu gyda chi i gadarnhau manylion y stori a threfnu amser i’ch ffilmio chi, eich busnes ar waith a rhai o’ch cwsmeriaid hefyd (gan gadw pellter cymdeithasol).

3. Fe wnawn ni eich cadw chi mewn cysylltiad gyda rhith ddigwyddiadau Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru 2020

Wrth i’r straeon a’r ffilmiau gyrraedd fe wnawn ni weithio gyda’n tîm marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i gadarnhau’r ffordd fwyaf effeithiol o gyfathrebu’r negeseuon i gael y sylw uchafswm trwy’r cyfryngau traddodiadol a’r cyfryngau cymdeithasol. Rhagwelwn y bydd hyn yn cynnwys cyfuniad o’r isod: 

 • Rhyddhau clipiau fideo byr ynghylch negeseuon a themâu allweddol 
 • Delweddau gwybodaeth yn atgyfnerthu’r themâu a’r negeseuon allweddol
 • Cyfweliadau gyda gorsafoedd radio a chylchgronau lleol
 • Erthyglau papur newydd

Fe wnawn ni ddarparu manylion y cynllun marchnata a sut y bydd eich busnes chi’n cael ei gynnwys cyn lansio’r ymgyrch, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch sut i uchafu’r sylw i’ch busnes chi. 

4. Gwnawn hyrwyddo’r straeon a’ch busnes chi gyda’n gilydd 

Bydd marchnata a hyrwyddo’n bartneriaeth rhyngoch chi a Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru.   

Fe wnawn ni hyrwyddo’r straeon a’r digwyddiad trwy ein gwefan, ein gwaith cysylltiadau cyhoeddus a’n sianelau cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys hysbysebion y telir amdanyn nhw, a byddwn yn cefnogi’n partneriaid i wneud yr un fath. 

Ond rydym ni’n gwybod fod hyrwyddo’n gweithio orau os ydi eich busnes chi’n cymryd rhan hefyd ac yn gwneud ei farchnata ei hun, er enghraifft, trwy rannu straeon ar Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill, argraffu a rhannu’r posteri delweddau gwybodaeth i’w harddangos yn lleol, ysgrifennu blog byr i esbonio’r stori ynghylch eich hymwneud chi. Mae hyn yn uchafu’r sylw i’ch busnes chi a phawb sy’n cymryd rhan. Medrwn ddarparu cymorth a chefnogaeth gyda hyn i gyd os ydych chi’n ansicr, a byddwn yn cynnig gweithdy cymorth penodol ym mis Gorffennaf. 

5. Mwynhau’r gydnabyddiaeth  

Nid yw’r misoedd diwethaf wedi bod yn hawdd ac nid yw’r cyfan drosodd eto… ond bydd eich cwsmeriaid, hen a newydd, o leiaf yn deall sut mae pethau wedi bod i chi ac yn ailymrwymo i gefnogi eich busnes chi.

Pwy sy’n gyfrifol am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru?

Blynyddoedd peilot ydi 2019 a 2020 ac maen nhw’n cael eu cefnogi gan Cadwyn Clwyd, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a’r tri awdurdod lleol, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r rhaglen yn cael ei datblygu i sicrhau cynaliadwyedd y tu hwnt i’r cyfnod peilot.  Penodwyd Bwyd a Diod Bryniau Clwyd a Bwyd a Diod Dyffryn Dyfrdwy i gydlynu’r rhaglen a ffurfiwyd y Tîm Blasu sy’n cynnwys Robyn Lovelock, Janet Monshin Dallolio a Jane Clough gyda chefnogaeth gan Radar Communications a Be Social ar gyfer marchnata a chysylltiadau cyhoeddus a gan Eastwood Media o ran ffilmio a ffotograffiaeth.

Os hoffech chi gael rhagor o fanylion am Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru neu os oes gennych chi stori i’r tîm, anfonwch e-bost i taste.blas@gmail.com neu edrychwch ar y wefan: www.tastenortheastwales.org

Os hoffech gael rhagor o fanylion am Cadwyn Clwyd, anfonwch neges e-bost i admin@cadwynclwyd.co.uk, ffonio 01490 340500 neu edrych ar y wefan: www.cadwynclwyd.co.uk